Info Brief 110: 18 maart 2019

◙ ◙ Virtueel op de koffie bij Europarlementariërs

            Met het EU-LAT Netwerk van Europese NGO’s en Comités voor Latijns-Amerika spraken we af om de Europarlementariërs van onze respectieve landen aan te spreken met het verzoek om toch nog vóór de verkiezingen van mei en gezien de dramatische toestand in Guatemala een dringende resolutie goed te keuren tijdens de maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg. Dat als eerste taak. En hen daarnaast te verzoeken om bepaalde belangrijke problemen in acht te nemen.

Europa parlement in Brussel

Ikzelf richtte mij e-mailsgewijs tot Bart Staes (De Groenen/Vrije Europese Alliantie), Ivo belet (Europese Volks Partij), Kathleen Van Brempt (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten), Marc Demesmaeker (Europese Conservatieven en Hervormers) en Guy Verhofstadt (voorzitter van de Europese liberale fractie ALDE.)

Ik kreeg een antwoord van Ivo Belet, Bart Staes en Kathleen Vanbrempt metin bijlage hun (DRAFT)tekst waarin ze hun standpunten naar voor schuiven om dan in Straatsburg tot een consensus te komen.

            In een van de (DRAFT)teksten merkte ik dat er geen directe verwijzing opgenomen was naar het wetsvoorstel in het Guatemalteeks Congres in verband met nationale verzoening,  dat erop aanstuurt om amnestie te  verlenen aan de voormalige oorlogsmisdadigers. Ik signaleerde dit aan de betrokkenen.

Ik raak summier de thema’s aan die in 14 punten behandel werden.

ᴥ Het Parlement duidt op het toegenomen aantal moorden en gewelddaden, met name op vrouwen en mensenrechtenverdedigers, verzoek om een einde te maken aan straffeloosheid.

            ᴥ Oproep aan de autoriteiten een einde te maken aan alle vormen van intimidatie jegens het Guatemalteekse middenveld, en met name mensenrechtenorganisaties; een onafhankelijke rechterlijke macht waarborgen, haar onafhankelijkheid eerbiedigen en te zorgen voor een onpartijdig gerechtelijk apparaat.

            ᴥ Nadruk op het belang ter consolidatie van de inspanningen om corruptie en straffeloosheid te bestrijden. Signaleren van beschuldigingen van intimidatie en bedreigingen jegens magistraten, rechters en aanklagers.

            ᴥ Parlement is overtuigd van de essentiële rol die CICIG gespeeld heeft. Het Europees Parlement is in dit verband verheugd over het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van september 2018 om het verlengde mandaat van de CICIG met 5 miljoen euro extra uit het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen voor het jaarlijkse actieprogramma voor Guatemala voor 2018. Vraag om onder auspiciën van de Verenigde Naties een onafhankelijk onderzoek uit te voeren dat klaarheid brengt over welk effect het werk van de CICIG uiteindelijk op het justitiële systeem in Guatemala heeft gehad

            ᴥ Overtuiging dat de voorgestelde wijziging van de nationale verzoeningswet een ernstige bedreiging vormt voor de rechtsstaat in Guatemala. Het Parlement deelt de opvatting van de Hoge Commissaris van de VN dat de in het wetsvoorstel vervatte amnestie voor schenders van mensenrechten, plegers van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdadigers nog meer geweld in het land zou uitlokken.

            ᴥ Parlement is bezorgd over de voorgestelde wet inzake niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.

            ᴥ Bezorgdheid over de klachten in verband met het ontbreken van vrije, voorafgaande raadplegingen met kennis van zaken (IAO-Verdrag 169). Parlement herinnert aan de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur dat de rechten van inheemse volken volledig moeten worden geëerbiedigd overeenkomstig de internationale normen, die het recht op vrijwillig, voorafgaand en geïnformeerd overleg omvatten.

            ᴥ Herhaling van het verzoek om mensenrechtenverdedigers en met name vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te beschermen. Parlement steunt de maatregelen die de Europese ambassades en de EU-delegatie in Guatemala tot dusver hebben getroffen.

            ᴥ Beklemtoning dat de Guatemalteekse autoriteiten de juridische en lichamelijke veiligheid van Lolita Chávez, finaliste van de Sacharovprijs, moeten afkondigen en waarborgen, mocht ze besluiten om naar haar thuisland terug te keren.

            ᴥ Aandringen dat de verkiezingen in Guatemala op vreedzame en transparante wijze plaatsvinden en dat de veiligheid van alle kandidaten wordt gewaarborgd.

            ᴥ Parlement betreurt dat de Guatemalteekse vredesakkoorden na meer dan 20 jaar nog steeds niet uitgevoerd zijn en zelfs dreigen te worden ontmanteld.

            ᴥ Parlement verzoekt de Guatemalteekse regering te zorgen voor het democratisch en politiek toezicht op en de professionalisering van de Nationale Politie en andere instellingen zoals de CONRED, de nationale coördinator voor rampenvermindering, om te voorkomen dat zij een militair karakter krijgen en dat humanitaire steun via het leger vloeit.

            ᴥ Parlement wijst de Guatemalteekse regering erop dat de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Midden-Amerika als essentieel onderdeel een mensenrechtenbepaling bevat.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.