Info Brief 125: 2 september 2019

◙ ◙ Bisschop Alvaro Ramazinni van Huehuetenango wordt kardinaal

            De eerste e-mail die ik met dit bericht ontving kwam van Mario Coolen uit Den Bosch. Onmiddellijk daarna regende het mails van lidorganisaties van het Internationaal Netwerk van Oscar Romero Comités (SICSAL). Niet te verwonderen. Alvaro Ramazinni (geboren in 1947) fungeerde gedurende enkele jaren als covoorzitter van het netwerk, samen met don Samuel Ruiz van Chiapas, Mexico. En vandaag is hij erevoorzitter.

            Voormalig bisschop van San Marcos werd hij op 14 mei 2012 benoemd voor het bisdom Huehuetenango.

(foto: 2010 – Internationale  bijeenkomst SICSAL in San Salvador)

            Paus Franciscus heeft op 1 september tijdens zijn Angelustoespraak aangekondigd dat hij op 5 oktober dertien kardinalen zal creëren. Van hen zijn er tien jonger dan 80 jaar en dus kiesgerechtigd. Drie prelaten werden bedacht als blijk van persoonlijke erkentelijkheid van de paus voor hun kerkelijk dienstwerk.

Van de tien kiesgerechtigde kardinalen in spe behoren er drie tot de Romeinse

(foto: 2008- Internationale bijeenkomst SICSAL in Guatemala- Don Alvaro en don Samuel)

Curie. Een van hen heeft geen bisschopswijding ontvangen. De overige zeven zijn hoofden van aartsdiocesen in de wereld. Opmerkelijk is dat er aartsbisschoppen zijn wier zetel nooit eerder door een kardinaal is bezet. Dat is het geval met Luxemburg, Huehuetenango en Rabat.

Zijn pastoraal werk is bekenmerkt door zijn bezorgdheid voor sociale gerechtigheid, hoofdzakelijk waar het gaat over de rechten van de inheemse volkeren. Hij nam het op tegen de multinationals die in het land de minerale rijkdommen komen wegstelen en het grondgebied vernietigen. Hij gaf armen en gemarginaliseerden kansen om zich sterk te maken. Hij stimuleerde de burgermoed om zich te verzetten tegen het onrecht. Herhaaldelijk werd hij daarom met de dood bedreigd

Begin september organiseerden we met de lidorganisaties van de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) van stad Aalst andermaal het wereldfeest.

           

            Deze keer draaide het algemeen thema rond de ‘duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – DSG’s.

Begin september organiseerden we met de lidorganisaties van de Raad voor Internationale Samenwerking (RIS) van stad Aalst andermaal het wereldfeest.

Traditioneel stelden we met een stand aan informatiematerialen  en verkoop van inheemse producten  Guatemala present.

Verschillende organisaties zetten ook het land in het zuiden waarmee ze samenwerken in the picture.

            In die fototentoonstelling lieten we Guatemala zien vanuit zijn charmante kant.

Daarvoor haalden we nog eens oude posters op die door hun esthetische pracht actueel blijven.

            In die fototentoonstelling lieten we Guatemala zien vanuit zijn charmante kant.

Traditioneel stelden we met een stand aan informatiematerialen  en verkoop van inheemse producten  Guatemala present.

Daarvoor haalden we nog eens oude posters op die door hun esthetische pracht actueel blijven.

Verschillende organisaties zetten ook het land in het zuiden waarmee ze samenwerken in the picture.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 124: 21 augustus 2019

◙ ◙ Film over de teruggekeerden van Copal AA La Esperanza

            Presentatie van film van Tessa Boeykens en Pieter De Vos,

In collaboration with the community Copal AA La Esperanza. Docwerkers production originating from the PhD project from Tessa Boeykens, History Department – Ghent University.

            In 1993, thousands of Guatemalan refugees returned from Mexico. They had fled from the armed conflict and genocide against the indigenous Maya population. Today, ‘The Returnees’ are defending their agricultural lands and territory in the jungle of Alta Verapaz against the construction of a hydroelectric dam. They draw on their experiences from the past to mobilize the new generations.

Trailer ENG: https://vimeo.com/342252852

            En 1993, miles de refugiados guatemaltecos retornaron de México. Habían huido del conflicto armado y genocidio contra la población indígena Maya. Ahora ‘Los Retornados’ están defendiendo a sus tierras de cultivo y su territorio en la selva de Alta Verapaz en contra de una represa hidroeléctrica.

Vuelvan a sus experiencias del pasado para movilizar a las nuevas generaciones: Trailer ESP: https://vimeo.com/346189618

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 123: 9 augustus 2019

◙ ◙ In Guatemala is een grote dame heengegaan

            Op 19 juli is Julia Esquivel, theologe en dichteres en geboren in 1930, in de hoofdstad overleden.Tussen 1953 en 1956 studeerde ze in het Latijns-Amerikaans Bijbels Seminarie in San José, Costa Rica om het pastoraal ministerie in de Presbyteriaanse Kerk te kunnen uitoefenen. Een paar jaar voor het uitbreken van de genocide (1978-1979) werkten we samen op verschillende terreinen. Zij gaf het theologisch en oecumenisch tijdschrift  ‘Diálogo’ uit. Het was geïnspireerd door de bevrijdingstheologie. Ik publiceerde er een paar artikels in.

Maar met een werk- equipe publiceerden we een soort volkse versie die we ‘Cristo Compañero’ noemden. Het was een eenvoudig blaadje met genoeg tekeningen en vooral bedoeld om door de kinderen voorgelezen te worden voor hun ouders die met moeite of helemaal niet konden lezen. Op de linker bladzijde verscheen telkens een bijbels verhaal en op de bladzijde rechts een gelijkaardige episode gegrepen uit het leven van de lezers.

            Samen gingen we enkele keren op weg het binnenland in om ‘Dialogo’ en ‘Cristo Compañero’ bekend te maken in parochies en bij protestantse pastores, coöperatieven en schoolpersoneel.           Omwille van haar inzet voor de zaak van de uitgebuite bevolking werd ze met de dood bedreigd en moest ook zij, naast vele anderen, het land ontvluchten. Een tijd lang verbleef ze onder meer bij een Zwitserse religieuze congregatie.

◙ ◙ Rechten voor mensen, regels voor bedrijven – Stop ISDS

            Multinationals hebben te veel macht. Meer dan 150 Europese organisaties ondertekenden reeds een actie om een einde te maken aan het privilege van multinationals !

            Multinationals hebben toegang tot hun eigen mondiaal juridisch systeem: “het investeerder-staatsarbitrage” (bekend onder zijn Engelse afkorting ISDS). Dat geeft buitenlandse investeerders het recht om staten voor internationale arbitragetribunalen te dagen als ze vinden dat een overheidsmaatregel hun belangen schaadt. Ze kunnen daar dan uitgebreide financiële compensatie voor vragen. Dit geeft deze bedrijven een sterk instrument om regeringen af te dreigen als ze nieuwe maatregelen willen nemen, ook op het vlak van sociale of milieubescherming

(foto: Handel Anders – Eurocommissaris Frans Timmermans  – april 2019)

            Tegelijkertijd, hebben een groot aantal slachtoffers die hun fundamentele rechten geschonden zien door multinationals geen toegang tot de rechter of tot herstelmaatregelen. De Europese Unie is bovendien geen echte voorstander van een bindend VN-Verdrag dat slachtoffers van inbreuken op de mensenrechten door transnationale bedrijven de mogelijkheid geeft om die bedrijven te vervolgen in het land waar de misdaden plaatsvonden of in het land waar de bedrijven hun hoofdzetel of substantiële activiteiten hebben. Een resolutie van Ecuador en Zuid-Afrika in 2014 bracht het initiatief voor dit Bindend Verdrag inzake Bedrijven en Mensenrechten op gang. Sinds 2016 wordt er hierover onderhandeld in de VN, maar de Europese Unie en haar lidstaten werken niet echt mee.

            Het is dringend tijd om een einde te maken aan de arbitragetribunalen ! In de plaats moet er een internationaal bindend instrument komen dat multinationals juridisch aansprakelijk stelt voor hun misdaden.

               Begin juni spraken we ter gelegenheid van de jaarlijkse algemene bijeenkomst van Oscar Romero Comités in Madrid af om zoveel mogelijk de campagne te steunen.

            Begin juli ondertekende de steungroep ‘Solidair met Guatemala’ de oproep.

 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 122: 2 juli 2019

◙ ◙ Solidariteit met de Xinca bevolking
               Op aanvraag van Network in Solidarity with the People of Guatemala (USA) - NISGUA en het Forum voor Internationale NGO's in Guatemala - FONGIondertekende de steungroep 'Solidair met Guatemala' eind juni een gezamenlijke brief gericht tot het Openbaar Ministerie, de Ombudsman voor de Mensenrechten, de directeur van de Civiele Nationale Politie en de minister van Binnenlandse Zaken. 

Ik geef hier een paar fragmenten weer.

            ‘De ondertekenende nationale en internationale organisaties richten ons tot u om onze bezorgdheid uit te drukken over de incidenten van geweld en intimidatie van de laatste dagen tegen advocaat Quelvin Jiménez, vertegenwoordiger van het Xinca Parlement, de Xinca autoriteiten en de leden van de gemeenschappen in vreedzaam verzet tegen het mijnproject Escobal.’

Het bedrijf behoort tot de Canadese multinational Pan American Silver.

            Op zondag 23 juni werd de advocaat aangehouden door de Civiele Nationale Politie toen hij terugkeerde van een algemene vergadering met de lokale gemeenschap in zijn geboortedorp  Jumaytepeque in Nueva Santa Rosa.        Protesten en reacties lieten niet op zich wachten. Maar als antwoord beweerde de politie dat hij niet aangehouden was. Vijf uur later werd hij alsnog vrijgelaten zonder aantijgingen.

            De nacht daarop stationeerde een verdachte wagen zich voor zijn woning in zijn geboortedorp. Op basis van vroegere bedreigingen en intimidaties geniet Quelvin Jiménez  veiligheidsmaatregelen die het Openbaar Ministerie hem vergunde zowel voor zijn thuisverblijf als voor zijn kantoor.  Daarom belde hij de politie van het bijkantoor van Nueva Santa Rosa. Die meldden hem dat ze geen weet hadden van veiligheidsmaatregelen en dat ze bovendien niet beschikten over een voertuig om zich te verplaatsen. Kort daarop verliet de verdachte wagen de plaats. Achteraf overhandigde de advocaat de gegevens en de nummerplaat van de wagen, maar de politie hield er geen rekening mee.  

(foto: Algemene vergadering Xincagemeenschap – foto:National Observer)

            In de brief klagen we aan dat de veiligheidsmaatregelen tegen bedreigingen, intimidatie en criminalisering ten gunste van de advocaat niet echt verwezenlijkt worden en dat de intimidaties en bedreigingen integendeel verergeren. Bovendien is het zo dat geweld en intimidaties plaatsvinden in de context van de volksraadpleging van de Xincabevolking die het Grondwettelijk Hof oplegt.                                          

            Ook andere autoriteiten die deelnemen aan het vreedzaam verzet tegen de mijnbouw in het gebied werden reeds bedreigd omdat zij hun rechten opeisen in verband met het proces van de volksraadpleging over de toekomst van het mijnproject. Dit alles komt erop neer dat de volksraadpleging niet echt ‘vrij’ kan verlopen, zolang de plaatselijke bevolking geïntimideerd wordt of onder bedreigingen leeft en vreest voor aanhouding en opsluiting.

            We eisen daarom dat de veiligheidsmaatregelen ten voordele van advocaat Quelvin Jiménez effectief uitgevoerd worden en dat de staat de leden van de gemeenschap en de inheemse autoriteiten beschermt. 

◙ ◙ We houden het Europees Parlement in het oog

            Vanuit EU-LAT Network spraken we af om contact op te nemen met landgenoten die  verkozen zijn in het Europees Parlement (2019-2024) en die we als mogelijke bondgenoten kunnen beschouwen. De bedoeling was om hen aan te zetten een zitje op te nemen in de – ook voor – ons belangrijke Commissies van het Europees Parlement, met name de Commissie Mensenrechten,  Commissie Buitenlandse Zaken en Commissie Handel. Op die manier hopen we dat in de nabije toekomst deze commissies in hun beleidslijnen meer rekening zullen houden met het welzijn van zowel onze Europese bevolking als de vooral benadeelde bevolking van Latijns-Amerika waarmee wij ons solidair opstellen. 

            De steungroep ‘Solidair met Guatemala’ schreef in die context alvast Kathleen Van Brempt (SP&A) en Petra De Sutter (GROEN) aan.

Met solidaire groeten                                                                                             

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 121: 25 juni 2019

◙ ◙ De naweeën van de verkiezingen  

            Op 16 juli laatstleden grepen verkiezingen plaats in Guatemala. Niets van gehoord in de pers en de media hier te lande. Vierentwintig partijen dongen naar de politieke macht. Negentien partijen schoven kandidaten voor president en vicepresident naar voor.

            Zij vertegenwoordigen, volgens een analyse van  Manolo García van SERJUS op de vooravond van de verkiezingen, drie grote stromingen: zij die zich positioneren in de macht en deel zijn van het “Pakt van Corrupten,” daarnaast de groepen die opkomen tegen de corruptie en de straffeloosheid en ten slotte zij die de opbouw van een plurinationale, volkse, rechtvaardige en democratische staat nastreven. De ideologisch radicale groepen proberen om dat scenario te reduceren tot het traditionele conflict tussen rechts en links en op die manier de polarisatie en de angst opnieuw aan te wakkeren bij de bevolking. Daarbij maken ze gebruik van de positie van katholieke conservatieve religieuze groepen en van de pinksterbewegingen die zich verzetten tegen abortus, het feminisme, de genderproblematiek, thema’s waarbij – volgens hen – links het behoud van de familie ondergraaft.  

(foto:ImpactoGT)

            De partijen van links slagen er niet in om een politieke eenheid te vormen met het oog op de verkiezingen en om op die manier te kunnen overgaan naar een tweede verkiezingsronde. En dit zowel vanwege verschillen op ideologisch vlak als vanwege de hang naar suprematie onder de leiding. Het gaat hier over vier partijen, drie daarvan hebben inheemse kandidaten voor president  en alle vier hebben ze inheemse kandidaten voor vicepresident. 

Resultaten

            Voorlopig zijn het Sandra Torres van de sociaaldemocratische partij UNE en de ultraconservatieve Alejandro Giammatei van de partij Vamos die de meeste stemmen kregen. Geen van hen behaalde een meerderheid. Dus zullen zij overgaan naar de tweede verkiezingsronde in de loop van augustus. Ze zijn reeds aan hun campagne begonnen.         

            Nochtans werden op de dag van de verkiezingen video’s, foto’s en audio’s opgenomen die sterke twijfels deden ontstaan over de resultaten in een aantal gemeenten. Zodanig dat de magistraten van het Hoog Kiestribunaal (TSE) aankondigden om over te gaan tot een massale herziening van de akten van de stembureaus. Die hertelling gaat over het geheel van de verkiezingsuitslagen, zowel die voor president en vicepresident als voor volksvertegen- woordigers, burgemeesters en gemeentebesturen. Dat betekent dat de uiteindelijke uitslag een tijdje op zich zal laten wachten. Pas dan zullen de twee kandidaten die nu al de overwinning claimen bevestigd worden. 

            Het is trouwens de eerste keer in de democratische tijdsperiode van het land dat een totale herziening van de akten van het kiesproces plaatsgrijpt. 

Diepe teleurstelling

            Thelma Cabrera van de partij Beweging voor de Bevrijding van de Volkeren (MLP) boekte 10,27% van de stemmen. Het Hoog Kiestribunaal kwam bij haar uit op 216.887 stemmen als presidentskandidaat. Vandaar de verbijstering toen bekend werd dat de uitslagen voor de gemeenten en de volksvertegenwoordigers in het Congres totaal andere cijfers weergaven. Volgens sommigen is dit te begrijpen omdat het hier gaat over een partij die pas opgericht is en voor de eerste keer deelneemt aan de verkiezingen. Volgens anderen waren heel wat kiezers bang voor een ‘anti-systeem’ partij. En toch positioneert Thelma Cabrera zich op de vierde plaats als presidentskandidaat. Wat blijkt? Diezelfde partij zal amper één zetel op 160 in het Congres halen. 

Vandaar dat zij de allereersten waren om fraude te schreeuwen.

            Journalist Ollantay Itzamná  verwoordt de bittere pil en vooral de reacties van de historische tegenstanders van de inheemse volkeren. “Indianen, ze zouden moeten dankbaar zijn en de resultaten accepteren, ze kregen de vierde plaats.” Analisten, professionelen en Cyber activisten schilderden Thelma en haar partij af als “onverantwoordelijken,” “ondankbaren” en “ontwrichters van de staat.” Maar die roepers weten goed genoeg dat het niet baat de vierde, zelfs de derde plaats te halen, als daar geen of niet genoeg aanwezigheid in de gemeentebesturen en het Congres aan vasthangt.     (foto: ConexiHon)

            Herhaaldelijk verklaarde de waarnemingsmissie van de Organisatie van Amerikaanse Staten dat er geen fraude gepleegd werd. 

            Volgens Ollantay Itzamná beperkt fraude zich sowieso niet enkel door te sjoemelen met de resultaten. Verkiezingsfraude is ook de publiciteit van een bepaalde partij beperken. Mensen gratis vervoeren op de dag van de verkiezingen. Het overhandigen van reeds ingevulde stembrieven. Op de stembrieven de logo’s van bepaalde partijen in verschillende grootte afdrukken. De aanwezigheid beletten van de officiële controleurs  in de stemlokalen.  Kopieën van de akten weigeren te overhandigen aan de officiële controleurs. De resultaten van de akten op het moment van de digitalisering wijzigen. Afwachten wat er nog volgt. 

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités