Info Brief 215: 4 oktober 2021

◙ Associatieakkoord: lastig dilemma 

Op 27 september kwamen we digitaal samen met de werkgroep ‘Defensores’ van EU-LAT Netwerk rond Centraal-Amerika

            We waren met 14 deelnemers: twee van het secretariaat; een vertegenwoordiger van de Adviesgroep voor het Associatieakkoord (DAG); ForumCiv-Zweden; twee vertegenwoordigers van Protection International; PBI-Guatemala in Brussel; vijf vertegenwoordigers van Europese NGO’s in Guatemala (IM-Zweden; SweFor-Zweden, Entre Pueblos-Barcelona; Broederlijk Delen en Trocaire-Ierland); Europees Netwerk van Oscar Romero Comités en uitgenodigd: Impunity Watch-Nederland.

            Een van de belangrijkste punten waar we lang bleven bij stilstaan was het fameuze associatieakkoord tussen de Europese Unie en Centraal Amerika. Het bevat drie luiken: handel, politieke samenwerking en ontwikkelingssamenwerking.

Indertijd hebben we met het toenmalige CIFCA hard gelobbyd, zowel naar de Europese Unie toe, met name het Europese parlement en daarnaast ook naar parlementen van verschillende lidstaten. Onze bezorgdheid: opname in de teksten van een democratische clausule die voorzag dat beide partners strikt de eerbied voor de mensenrechten zouden in acht nemen.

Bij het nader bestuderen van de teksten bleek achteraf dat die democratische clausule geen duidelijke mechanismen vertoon- den om de mensen- rechten effectief in acht te nemen. Het waren geen reële, bindende formules!!!Sommigen onder ons spraken zelfs over pure woord- kramerij. 

            Dat was de reden waarom we ervoor gingen om tegen dat associatieakkoord in te gaan. Om het akkoord geldig te verklaren moesten alle toenmalige 27 lidstaten en eventuele regio’s  (voor België: Vlaanderen Wallonië en Brussel apart) het goed keuren. Onder andere Wallonië  (veel strikter dan de  andere Belgische regio’s,) weigerde tot nog toe om het akkoord te ondertekenen, vooral omwille van het gebrek aan zekerheid wat betreft de eerbiediging voor de mensenrechten. 

Tot onze grote verontwaardiging ging de Europese Unie – zonder voltallig akkoord – in 2012 toch over tot de inwerkingtreding van het associatieakkoord, althans enkel wat betreft het luik handel. 

            Vandaag staan we voor een ernstig dilemma. Verder lobbyen om het associatieakkoord er volledig door te krijgen, waarbij ook de twee andere luiken (politieke en ontwikkelingssamenwerking) van kracht worden. Of eerder ons steentje bijdragen om te beletten dat de Europese Unie nog verder werk maakt van die samenwerking, onder meer omdat zowel in Nicaragua als in Guatemala, de nieuwe NGO- wet het middenveld dreigt te ontkrachten, in Honduras een illegale regering de plak zwaait en de Guatemalteekse regering beschuldigd wordt van een hoge graad van corruptie. 

            Het zal moeilijk zijn om het associatieproces te stoppen. Dan maar verder met het middenveld doorgaan in de hoop de democratische clausule rond de mensenrechten eens effectief en operationeel te zien uitoefenen. 

            Verder kwam een lid van Impunity Watch van Nederland ons informeren over digitale ontmoetingen met de Guatemalteekse procureurs Claudia Paz y Paz, Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval en Gloria Porras. Die zullen doorgaan vanaf 11 oktober.

◙ Rechter Miguel Ángel Gálvez, van de rechtbank B van Hoger Risico blijft op post

Elf gepensioneerde militairen en ex-politiemensen worden ervan beschuldigd deel uit te maken van een illegale clandestiene structuur die zich te buiten ging aan verdwijningen, buitengerechtelijke executies en misdaden tegen de menselijkheid begaan tegen linkse militanten, die in het ‘Diario Militar’ (militaire dagboek) waren geregistreerd.

            Een kolonel en een sergeant-majoor spanden een proces in om te trachten rechter Miguel Ángel Gálvez te verwijderen uit het proces met het argument dat hij uit ‘ideologische redenen’  de beschuldigden in de zaak van het Diario Militar  benadeelde. 

            Maar de rechter die zich met de bezwaren van de beschuldigden bezig hield, besliste dat hun verzoek legale onderbouw mist.

◙ Brief aan de Raad voor de Mensenrechten van de VN

In ‘Info Brief 212’ riepen we op om een brief mee te ondertekenen, gericht aan de Raad van de VN in Genève ter gelegenheid van hun 48ste Sessie. De brief signaleert de verslechterde democratische toestand en de mensenrechten in het land. Daarbij wordt de zaak van Bernardo Caal Xol concreet vermeld. We ondertekenden de brief samen met nog 60 organisaties uit Guatemala en elders, waaronder verschillende Europese Guatemala comités.

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 214: 29 september 2021

◙ President Giammattei in zijn  hemd gezet

In de vorige Info Brief informeerden we over de toespraak van de Guatemalteekse president tijdens de Algemene Vergadering van de VN in New York. Zoals toen gezegd: veel goedkoop gepraat. Maar nu komt een ‘bazooka’ op de proppen: Jonathan Menkos Zeissig.   

Hij is inderdaad niet de eerste de beste. Hij heeft er een aardig palmares opzitten. Hij studeerde aan verschillende universiteiten in binnen- en buitenland. Ze kennen hem als lid van de Economische Commissie voor Latijns-Amerika (CEPAL), van de Adviesraad voor de Commitment to Equity (CEQ) en van de Latijns-Amerikaanse Alliantie voor Kritische Studies over Ontwikkeling.

In 2019 werd hij uitgenodigd door de Beweging Semilla en door Thelma Aldana (voormalig procureur-generaal en winnares van de Right Livelihood Award) om deel te nemen als kandidaat voor het vice- presidentschap en om het regeringsplan (2020-2024) van deze politieke partij te coördineren

Mijnheer de voorzitter van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, geachte afgevaardigden van de lidstaten, 

het volk van Guatemala zegt u dat degenen die de tafel bezetten die aan de Guatemalteekse delegatie is toegewezen, ons niet vertegenwoordigen. Alejandro Giammattei, die de delegatie voorzit, heeft het hem toegewezen grondwettelijke mandaat geprostitueerd en heeft niet alleen de roep van het volk om rechtvaardigheid, vrijheid en ontwikkeling genegeerd, maar ook nieuwe wegen gebaand voor corruptie, straffeloosheid en de honger voor de grote meerderheid die geen andere keuze heeft dan te emigreren over de hele wereld, met name naar de Verenigde Staten.

De politieke partij van Giammattei is in werkelijkheid niets anders dan een criminele organisatie, samen met een bende profiteurs van straffeloosheid en corruptie: zakenlieden, politici, religieuze fundamentalisten, drugshandelaars en nationale en internationale roofdieren. Net als Jimmy Morales gaat Giammattei vooruit in de configuratie van een succesvolle staat voor henzelf, maar zonder enige basis om democratie en het welzijn van allen te bereiken. Wetten, overeenkomsten en procedures die door de regering en haar bondgenoten worden doorgedrukt, brengen de beperking van rechten met zich mee, zoals die van organisatie, participatie en zelfs seksuele en reproductieve rechten. Giammattei is in naam van een god die hij voortdurend vermeldt (misschien is zijn god geld) bezig een autoritaire staat op te bouwen die spoedig zal overtreffen wat Ortega in Nicaragua heeft gedaan  en Bukele in El Salvador.

            Het land waarover hij deze Vergadering heeft ingelicht, bestaat alleen in zijn toespraken: geloof geen woord van wat hij zegt. In het echte Guatemala wordt de sociale ongelijkheid gereproduceerd door de arbeidsmarkt, de geringe toegang en de kwaliteit van de openbare goederen en diensten, en een fiscaal beleid dat gericht is op overleven, – niet op democratie. Guatemala is een van de tien meest ongelijke landen ter wereld en een van de vijf meest chronisch ondervoede landen. Het heeft de op vier na laagste overheidsuitgaven ter wereld en de op één na laagste belastinginning, terwijl de rijkste 1% van de bevolking jaarlijks 522 maal het inkomen van de armste 1% verdient. Inheemse volkeren worden nog steeds gemarginaliseerd ten opzichte van ontwikkeling en worden momenteel geconfronteerd met gewelddadige en onrechtmatige uitbating van de natuurlijke hulpbronnen op hun grondgebied. Vrouwen ontvangen gemiddeld 14% minder inkomen dan mannen. In Guatemala zijn in het eerste jaar van Giammattei’s regering 1.004 gevallen van agressie, 15 moorden en 22 pogingen tot moord op mensenrechtenverdedigers gedocumenteerd.”

◙ Uitnodiging

Uitreiking: 

5de Quetzalprijs door Guatebelga

in VIVES – Kortijk

Laureate 2021: 

Maria de los Angeles Loch

AMDE – Santa Lucía Cotzumalguapa

Guido De Schrijver: Steungroep ‘Solidair met Guatemala’ Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Info Brief 213:24 september 2021

◙ CODECA ongenadig vervolgd!!!

            Ramón López Jiménez, 44 jaar oud, was departementaal leider van het Comité voor Boerenontwikkeling (CODECA) in Santa María Xalapán, Jalapa. Op 20 september werd hij door onbekende overvallers vermoord. Zijn lichaam werd achtergelaten in een greppel bij een beek. Hij had meerdere schot- en steekwonden. Deze tragedie brengt het aantal leden van de organisatie die sinds 2018 zijn vermoord tot nu toe op 21, zonder dat er duidelijkheid komt in de onderzoeken of antwoorden voor hun families. Jorge Santos van de Eenheid voor de Bescherming van Verdedigers van de Mensenrechten (UDEFEGUA) verklaarde dat deze misdaden rechtstreeks verband houden met de activiteiten van de organisatie als zodanig. Ze komen immers op voor toegang tot grond, de verdediging van het grondgebied, hun verzoek om de elektriciteit te nationaliseren en de opbouw van haar politieke arm, belichaamd in de Beweging voor Volksbevrijding (MLP).

We constateerden dat de laatste jaren CODECA een van de belangrijkste volksorganisaties van het land is. Zo stonden ze onlangs nog in de vuurlinie, zowel bij de oproep als de deelname aan de dagenlange protesten, manifestaties, optochten, blokkades van autowegen en dies meer. Allemaal om de afzetting van corrupte president Alejandro Giammattei en de al even corrupte hoofdprocureur Consuelo Porras te eisen. De bloedige repressie die ze te verduren krijgen is navenant.

Daarom steunen we elk jaar CODECA met een bescheiden bedrag. Indien er mensen zijn die nog wat centen overhebben (na de rist goede doelen die jullie gewoontegetrouw al gesteund hebben), welkom! Dat kan op rekening:  Rek. Nr.: R en Vr Guatemala – BE53 9795 4510 6053, echter zonder attest voor de belastingen. En wij zorgen ervoor dat de bijdragen in de kas van de beproefde organisatie terechtkomen. 

◙ Guatemala op de 76ste Algemene Vergadering van de VN

President Alejandro Giammattei vroeg tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York om meer samenwerking. Guatemala is daar sterk afhankelijk van om zijn bevolking tijdens de pandemie in te enten. In zijn toespraak verwierp hij in een adem ook wat hij ‘buitenlandse inmenging’ noemde. Hij doelde daarmee onder andere op het feit dat de Amerikaanse regering de Guatemalteekse procureur-generaal Consuelo Porras op een lijst van corrupte ambtenaren plaatste en haar visum schorste. Giammattei ging in zijn toespraak verder in op verschillende onderwerpen, van de aanpak van de pandemie, die duizenden Guatemalteken heeft getroffen en die volgens de president “met prioritaire acties” is aangepakt, tot en met het overheidsbeleid voor de bescherming van het gezin en het leven, migratie, drugshandel en de kwetsbaarheid van de regio voor klimaatverandering. Eigenlijk aast hij naar ‘gratis’ geld. Gratis, want zonder voorwaarden, zonder inmenging, zonder de focus op corruptie of machtsmisbruik.

◙ Corrupte procureur-generaal wordt beschermd in het Congres

Volksvertegenwoordiger  Manuel Conde van de Partido de Avanzada Nacional (PAN) verdedigde procureur-generaal Consuelo Porras, nadat volksvertegenwoordiger Sonia Gutiérrez een resolutie voorstelde om de ambtenaar te verzoeken af te treden. 

            Voor Manuel Conde mag het Congres zich niet uitspreken over de tweet van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, waarin hij aankondigde dat het hoofd van het Openbaar Ministerie was opgenomen in de lijst van corrupte actoren.

            ‘Het lijkt me niet aangewezen dat het Congres van de Republiek commentaar geeft op een tweet. De minister die deze tweet heeft uitgezonden verdient al ons respect (…), maar de betrekkingen tussen staten verlopen via de daartoe geëigende kanalen. Ik vind het onverantwoordelijk en ongepast om het Congres te vragen commentaar te geven op een tweet”, aldus het congreslid.

Het voorstel werd niet besproken, omdat er geen quorum was om erover te stemmen.

Guido De Schrijver Steungroep ‘Solidair met Guatemala’, Lidorganisatie van EU-LAT Network  en van Europees Netwerk Oscar Romero Comités

A la Red de SICSAL (# 112): 29 de octubre de 2018

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea de Comités Oscar Romero.

(foto: TeleSur)

◙ ◙ Nos adherimos a una carta al Papa Francisco pidiéndole sus buenos oficios 
para fortalecer el proceso de paz en Colombia.

◙ ◙ Nos adherimos (29 de oct.) al llamado de Pablo Ruiz del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch con ocasión de una nueva movilización a realizarse entre el 16 y 18 de noviembre en la frontera de EEUU y México, en ambos Nogales, en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas migrantes.

            Hoy la caravana de Honduras a México a mostrado la dura realidad que sufren en sus mismos países. Sin duda, que la migración es producto de la militatarización y de políticas económicas neoliberales que afectan a muchos de nuestros pueblos.

Nosotros demandamos:

– El cierre de la Escuela de las Américas (SOA/WHINSEC) y el fin a la intervención económica, militar y política de los Estados Unidos en América Latina.

– El fin del Plan Mérida y la Alianza para la Prosperidad.

– Desmilitarización y desinversión de las fronteras.

– El fin del sistema racista de opresión que criminaliza y mata a inmigrantes, refugiados y comunidades de color.

– Respeto, dignidad, justicia y el derecho a la autodeterminación de las comunidades.

◙ ◙ EU-LAT Network (antes CIFCA) lanzó un acción dirigida a sus organizaciones miembros para escribir cartas a los eurodiputados.

Contactamos al respecto un par de eurodiputados.

Carta abierta a la Unión Europea sobre la Criminalización del defensor de derechos humanos Alejandro Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH) y miembro del Comité Cerezo México

 La Red EuLat ha recibido información de fuentes confiables sobre la deportación del defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Alejandro Cerezo Contreras.

(foto: Front Line Defenders)

            Dicho evento ocurrió el día 1 de octubre 2018, cuando el defensor bajó del avión con número de vuelo CM-137 en Ciudad de Panamá con intención de continuar su itinerario de viaje hacia la Ciudad de Asunción, Paraguay, para participar en el III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para defensoras y defensores de Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, a celebrarse los días 03 y 04 de octubre.

            Este acto contaba con la cooperación técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay (ACNUDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protection International…  

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver