Info Brief 110: 18 maart 2019

◙ ◙ Virtueel op de koffie bij Europarlementariërs

            Met het EU-LAT Netwerk van Europese NGO’s en Comités voor Latijns-Amerika spraken we af om de Europarlementariërs van onze respectieve landen aan te spreken met het verzoek om toch nog vóór de verkiezingen van mei en gezien de dramatische toestand in Guatemala een dringende resolutie goed te keuren tijdens de maandelijkse plenaire vergadering in Straatsburg. Dat als eerste taak. En hen daarnaast te verzoeken om bepaalde belangrijke problemen in acht te nemen.

Europa parlement in Brussel

Ikzelf richtte mij e-mailsgewijs tot Bart Staes (De Groenen/Vrije Europese Alliantie), Ivo belet (Europese Volks Partij), Kathleen Van Brempt (Progressieve Alliantie van Socialisten en Democraten), Marc Demesmaeker (Europese Conservatieven en Hervormers) en Guy Verhofstadt (voorzitter van de Europese liberale fractie ALDE.)

Ik kreeg een antwoord van Ivo Belet, Bart Staes en Kathleen Vanbrempt metin bijlage hun (DRAFT)tekst waarin ze hun standpunten naar voor schuiven om dan in Straatsburg tot een consensus te komen.

            In een van de (DRAFT)teksten merkte ik dat er geen directe verwijzing opgenomen was naar het wetsvoorstel in het Guatemalteeks Congres in verband met nationale verzoening,  dat erop aanstuurt om amnestie te  verlenen aan de voormalige oorlogsmisdadigers. Ik signaleerde dit aan de betrokkenen.

Ik raak summier de thema’s aan die in 14 punten behandel werden.

ᴥ Het Parlement duidt op het toegenomen aantal moorden en gewelddaden, met name op vrouwen en mensenrechtenverdedigers, verzoek om een einde te maken aan straffeloosheid.

            ᴥ Oproep aan de autoriteiten een einde te maken aan alle vormen van intimidatie jegens het Guatemalteekse middenveld, en met name mensenrechtenorganisaties; een onafhankelijke rechterlijke macht waarborgen, haar onafhankelijkheid eerbiedigen en te zorgen voor een onpartijdig gerechtelijk apparaat.

            ᴥ Nadruk op het belang ter consolidatie van de inspanningen om corruptie en straffeloosheid te bestrijden. Signaleren van beschuldigingen van intimidatie en bedreigingen jegens magistraten, rechters en aanklagers.

            ᴥ Parlement is overtuigd van de essentiële rol die CICIG gespeeld heeft. Het Europees Parlement is in dit verband verheugd over het uitvoeringsbesluit van de Europese Commissie van september 2018 om het verlengde mandaat van de CICIG met 5 miljoen euro extra uit het Instrument voor Ontwikkelingssamenwerking te ondersteunen voor het jaarlijkse actieprogramma voor Guatemala voor 2018. Vraag om onder auspiciën van de Verenigde Naties een onafhankelijk onderzoek uit te voeren dat klaarheid brengt over welk effect het werk van de CICIG uiteindelijk op het justitiële systeem in Guatemala heeft gehad

            ᴥ Overtuiging dat de voorgestelde wijziging van de nationale verzoeningswet een ernstige bedreiging vormt voor de rechtsstaat in Guatemala. Het Parlement deelt de opvatting van de Hoge Commissaris van de VN dat de in het wetsvoorstel vervatte amnestie voor schenders van mensenrechten, plegers van misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdadigers nog meer geweld in het land zou uitlokken.

            ᴥ Parlement is bezorgd over de voorgestelde wet inzake niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties.

            ᴥ Bezorgdheid over de klachten in verband met het ontbreken van vrije, voorafgaande raadplegingen met kennis van zaken (IAO-Verdrag 169). Parlement herinnert aan de aanbeveling van de speciale VN-rapporteur dat de rechten van inheemse volken volledig moeten worden geëerbiedigd overeenkomstig de internationale normen, die het recht op vrijwillig, voorafgaand en geïnformeerd overleg omvatten.

            ᴥ Herhaling van het verzoek om mensenrechtenverdedigers en met name vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te beschermen. Parlement steunt de maatregelen die de Europese ambassades en de EU-delegatie in Guatemala tot dusver hebben getroffen.

            ᴥ Beklemtoning dat de Guatemalteekse autoriteiten de juridische en lichamelijke veiligheid van Lolita Chávez, finaliste van de Sacharovprijs, moeten afkondigen en waarborgen, mocht ze besluiten om naar haar thuisland terug te keren.

            ᴥ Aandringen dat de verkiezingen in Guatemala op vreedzame en transparante wijze plaatsvinden en dat de veiligheid van alle kandidaten wordt gewaarborgd.

            ᴥ Parlement betreurt dat de Guatemalteekse vredesakkoorden na meer dan 20 jaar nog steeds niet uitgevoerd zijn en zelfs dreigen te worden ontmanteld.

            ᴥ Parlement verzoekt de Guatemalteekse regering te zorgen voor het democratisch en politiek toezicht op en de professionalisering van de Nationale Politie en andere instellingen zoals de CONRED, de nationale coördinator voor rampenvermindering, om te voorkomen dat zij een militair karakter krijgen en dat humanitaire steun via het leger vloeit.

            ᴥ Parlement wijst de Guatemalteekse regering erop dat de associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Midden-Amerika als essentieel onderdeel een mensenrechtenbepaling bevat.

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Actividades realizadas entre julio 2017 y julio 2018.

Publicaciones

* Publicamos 4 Boletines Informativos impresos y una revista especial sobre ‘Periodismo y Medios de comunicación.’

* Luego publicamos 42 Cartas informativas digitales a las bases flamencas solidarias con Guatemala

* Y 6 Cartas Circulares a la Red europea de Comités Oscar Romero.

Encuentros

* Nos encontramos con y acompañamos a varias personas y delegaciones procedentes de Guatemala: un periodista fundador del Centro de Medios Independientes y el sacerdote jesuita Ricardo Falla. Luego UDEFGUA, ODHAG y CALDH en las oficinas de EU-LAT Network. Y nos encontramos con cuatro miembros de la Radio Nimlahakok.

* Nos encontramos en Bruselas con dos representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Colaboración con otras organizaciones

* Colaboramos con la actividad anual de Stop The Killings. STK es un conjunto de organizaciones, sobre todo sindicatos. Organizamos cada año una manifestación en Bruselas contra la represión de sindicalistas en Las Filipinas, Guatemala y Colombia.

* Participamos en la campaña anual de la Cúpula Flamenca de Organizaciones Norte-Sur- 11. 11. 11.

* Participamos en las actividades de Cuba Solidaridad en manifestaciones ante la Embajada Americana y con Cristianos por el Socialismo.

Información

* En esta ciudad de Aalst hicimos conocer la situación de Guatemala en varios colegios.

* A través de un estand de material informativo y de venta de productos artesanales hacemos conocer además nuestro trabajo.

* Elaboramos un fotoreportaje sobre las actividades de la solidaridad belga en general con Guatemala.

Participamos en la asamblea anual de SICSAL EUROPA en Madrid.Info Brief 109: 7 maart 2019

◙ ◙ Noord-Zuid  Middenveld liet van zich horen.

            We kwamen samen op 2 maart in het Vlaams Parlement in Brussel. 300 personen schreven zich in, waarvan 270 effectief opdaagden voor de jaarlijkse ontmoetingsdag van de 4dePijler. Voorzitter Bea Cantillon beet de spits af. Ze kondigde het campagnethema 2019 aan: ‘Dat zijn jullie allemaal!’

            Daarna kwam Patrick Develtere, adviseur voor Europees Sociaal Beleid aan de beurt. Hij was de vader van het begrip ‘vierde pijler’ alweer zoveel jaren geleden. Hij zei dat deze beweging veel invloed uitgeoefend heeft wat betreft de ontwikkelingssamenwerking ten overstaan van de eerste, de tweede en de derde pijler.

Patrick Develtere

            Ondertussen is een serieuze evolutie van het denken rond ontwikkelingssamenwerking ontstaan. Hij schetste een aantal belangrijke elementen daarvan: eigenaarschap van de mensen ginder die het doen; wij zijn erbij aangesloten, dus geen eigenaars; harmonisatie en coördinatie van organisaties onderling, zowel ginder als hier; wederzijdse verantwoording in rapporten, zij aan ons, maar ook wij aan hen (hoe gaan wij hier met gelden voor ontwikkelingssamenwerking om?)

            Een belangrijk nieuws was de jaarlijkse speech van Jean-Claude Juncker, voorzitter van de Europee Unie. Daarin stelde hij onder meer dat in de toekomst de Europese Unie moet mikken op een alliantie met Afrika. (Nota van de redactie: de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft zich sinds enkele jaren totaal uit Latijns-Amerika teruggetrokken.)Een lang en deugdelijk verhaal van de conferencier, te lang om hier voldoende samen te vatten.

            Daarna nam Els Hertogen het woord. Zij is adjunct-directeur van 11.Nationaal. Ze had het over de verkiezingen en hoe wij onze stem moeten laten horen over ontwikkelingssamenwerking naar de regering toe.

            Klaas Decorte is projectleider van de campagne bij 11.11.11. Hij lichtte ons in over de nieuwe campagne 2019. Het draait rond changemakers, mensen, bewegingen, organisaties die werken aan duurzame verandering in de wereld, zoals wij allemaal. Het gaat over de kern van wat wij allemaal doen. Vandaar nood aan sterke verhalen, projecten, beweging, dossiers, opinies, artikels,… De uitstraling van mensen zal centraal staan.

De 10e verjaardag van het ontstaan van het vierde pijler netwerk werd gevierd. Er werden bloemen uitgedeeld aan een vijftal groepen die zich indertijd (toen de registratie van start ging) als eersten inschreven. 

Jacques Mevis en Luc Callaerts die instaan voor het 11. 11.11-Fonds voor de Vierde Pijlers deelden ons mee dat er 150 inzendingen binnenkwamen met een verzoek om een project voor 1000 euro’s te bekostigen. Er zijn echter maar voldoende fondsen voor 100 projecten aan 1000 euro.

            Dit zou in de nabije toekomst best opgetrokken worden tot 150.000 euro voor 150 projecten. Hun opdracht bestaat erin het fonds te spijzigen, bijvoorbeeld door uit te kijken bij bedrijven en stichtingen. Er wordt tevens gewerkt aan drie documenten, een over ‘De kracht van vrouwen,’ een tweede ‘Naar een integriteitcode of ethische code voor vierde pijlers’ en ten slotte een petitie om goedkopere geldtransfers af te dwingen. Die actie wordt gedragen door 194 organisaties. Men mikt op het reduceren van de bankonkosten voor transfers van ‘remesas‘ tot hooguit 3%.

            Er grepen daarnaast zowel in de voor- als in de namiddag een aantal keuzeworkshops plaats.

Workshop Latijns-Amerikaanse groepen.Wij waren daar aanwezig met mensen uit Haïti, Peru, Ecuador, en vertegenwoordigers van drie groepen voor Guatemala.

Guido De Schrijver

Steungroep ‘Solidair met Guatemala’- Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero ComitésInfo Brief 108: 26 februari 2019

◙ ◙ CICIG terug van nooit echt weggeweest

            Na een maand afwezigheid kwam de Internationale Commissie tegen de Straffeloosheid, die door de president van het land verbannen werd, terug te voorschijn.

(foto:Soy502:M.A.Gálvez)

            Onlangs vertegenwoordigde Leily Santizo, Guatemalteekse advocaat, CICIG voor het Tribunaal voor Hoog Risico ‘B.’ Daar werd de tussentijdse etappe van de hoorzitting in verband met een Zaak Manipulatie van het Gerecht behandeld.  Een voormalige openbare aanklager staat er terecht. De verdediger van de beschuldigde probeerde CICIG als toegevoegde aanklager buiten spel te zetten. Als argument voerde hij aan dat de president het akkoord met CICIG had opgezegd. En dus had advocaat Leily Santizo geen enkele bevoegdheid in het proces. Daarop werd de opinie van het Openbaar Ministerie gehoord. Volgens het OM was het verzoek van de verdediging onwettelijk. Want op 9 januari had het Grondwettelijk Hof het presidentieel akkoord om CICIG eenzijdig en voortijdig stop te zetten opgeschort. Uiteindelijk gaf rechter Miguel Angel Gálvez het Openbaar Ministerie en CICG gelijk.

◙ ◙ Uitnodiging: Hallo Guatemala-fan!

            Je bent actief in een solidariteitsgroep die een link heeft met Guatemala? Of je bent misschien op inleefreis geweest naar Guatemala afgelopen zomer of langer geleden? Of je hebt een speciale band met dit land?
Graag nodigt Broederlijk Delen je uit, want we krijgen hoog bezoek!

            Broederlijk Delen ontvangt in maart zes gasten uit Guatemala. Allen hebben ze een link met het thema van onze campagne: als medewerker van een lokale organisatie, als veldwerker of als kunstenaar. Tijdens hun verblijf in Vlaanderen nemen ze de tijd om zich in te leven in onze cultuur, maar ook om op tal van plaatsen te getuigen over hun werk en leven in Guatemala. Ontdek wie ze zijn, en waar en wanneer jij ze aan het woord kan horen op www.broederlijkdelen.be/bezoek-uit-guatemala.

            We dachten dat ook jullie hen wel eens wilden ontmoeten, enerzijds om hen te leren kennen, anderzijds om hen te laten zien hoeveel mensen er in Vlaanderen een groot hart hebben voor Guatemala.

Op 26 maart ben je welkom voor dit ontmoetingsmoment, samen met een hapje en een drankje. Na een korte voorstelling van elke organisatie, is er gelegenheid tot een informele uitwisseling. De voertaal is Spaans, maar er zal fluistervertaling naar het Nederlands beschikbaar zijn.

Waar: Broederlijk Delen, Huidevettersstraat 165 in Brussel

Wanneer: dinsdag 26 maart vanaf 17.30u. Einde voorzien tegen 21.00u.

Wil je er graag bij zijn? Laat dan zeker iets weten vóór 21 maart aan terri.grootjans@broederlijkdelen.be.  Zo kan zij jouw maaltijd reserveren.Graag tot dan! Terri Grootjans

◙ ◙ Uitnodiging:  Aalst, 23 maart 19uur

Werkgroep Broederlijk delen Aalst

            Wij nodigen je graag uit. Solidair met Guatemala en Broederlijk Delen-Aalst slaan de handen in elkaar en organiseren een avond met getuigenissen, poëzie en muziek over Guatemala.  Ook Ana Lucía Morán zal bij ons zijn. Zij is lid van het ‘Internationaal Platform tegen de Straffeloosheid.’    

(Met medewerking van stad Aalst)                                                    

Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

Guido De SchrijverSteungroep ‘Solidair met Guatemala’

Info Brief 107: 19 februari 2019

** Geen amnestie voor oorlogsmisdadigers

Het Congres van Guatemala buigt zich over een initiatief  om de Wet op de Nationale Verzoening te hervormen. Die hervorming stuurt erop aan om de schuldigen van misdaden tegen de menselijkheid (gewelddadige ontvoering, genocide, folterpraktijken, verkrachting en seksuele slavernij), begaan tijdens het intern gewapend conflict, algemene amnestie te verlenen. Het parlementair initiatief voor de hervorming van die wet is een nieuwe poging om de straffeloosheid in het land te bestendigen. Bovendien staat het haaks op internationale afspraken die de staat aangegaan heeft wat betreft mensenrechten. Daardoor zouden immers het onderzoek, de processen en de sancties ten overstaan van de verantwoordelijken van de misdaden gestopt worden. Het zou tevens een drastische achteruitgang betekenen in de opbouw van de vrede en de gerechtigheid.

Een aantal Guatemalteekse organisaties trok aan de alarmbel en lanceerde een communiqué om het initiatief in het Congres aan te vechten. Daarop verspreidde het ‘Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)’ op zijn beurt een internationale oproep.

De oproep mikt op 2500 ondertekeningen. Die wordt afgeleverd aan verschillende vertegenwoordigers van de Guatemalteekse staat en dit met het oog op een publieke audiëntie in San José, Costa Rica. Daar zal de staat Guatemala op 11 maart moeten verschijnen voor het Inter-Amerikaans Hof voor de Mensenrechten (CIDH)  in een van de ophefmakende processen, namelijk dat van de moord op de veertienjarige Marco Antonio Molina Theissen, waarbij de familie al 37 jaar op gerechtigheid wacht.

Wij ondertekenden voor het Europees Netwerk van Oscar Romero Comités

** Vrienden van Guatemala in Ieper

  (Rik en Mia Nollet, inspirerende stichters)

               Op 17 februari organiseerde de negenkoppige groep zijn jaarlijks eetfestijn Kip Archiduc. Ze konden rekenen op een goede 45 vrijwilligers om de klus te klaren en kregen 310 eetlustigen over de vloer van het Technisch Instituut Heilige Familie.

               De groep blijft zich engageren voor een duurzame ontwikkeling van de kansarme bevolking in Guatemala.

               De projecten die ze samen voor een termijn van 5 jaar (tot en met 2021) steunen:                      

  • Tussenkomst in het inschrijvingsgeld voor volwassenenonderwijs (IGER) in CHANTLA.
  • Financiële steun voor de verdere uitbouw van de basisschool “PRIMAVERA“.
  • Studiebeurs voor tien studenten in de middelbare school
  • RANDSTAD 10.
  • Financiële steun voor het aankopen van o.a. medicinale planten in het dispensarium USPANTAN. 

** In Tqanil dankt Eric Gruloos uitschieters

In het nr. 64 van februari 2019 dankt Eric:

‘…een paar uitschieters van groepen die in 2018 een grotere duw gaven aan enkele projecten. Het college van Veurne dat op inleefreis kwam in juli 2017 organiseerde met vaderkensdag 2018 een groot ontbijt aan huis… Dank aan leerkrachten, familie en vrienden van de jonge mensen. We kregen van hen 2.500 euro.  

In Louise-Marie, Maarkedal kwamen via de muziek van de jaren 80 mensen samen op de dansvloer en bij een gezellig onderonsje. Dank aan familie en vrienden die zich al 3 keer achter dit initiatief zetten en dit jaar 3.200 euro bij elkaar brachten. 

De kalender 2019. Anne en Dirk kwamen vorig jaar rond Pasen op bezoek en maakten voor de derde keer een kalender met foto’s van San Miguel en een woord van Manu Verhulst die de foto’s laten inspireren. Dat initiatief bracht meer dan 6.000 euro bij elkaar.  Dank ook aan de verkoopsters en verkopers die vóór en na de eucharistievieringen en bij andere activiteiten paraat stonden om die te verkopen.  

Dank aan scholen, parochies, groepen, waar we bij gelegenheid iets mogen gaan vertellen en die op eigen initiatief telkens weer onze handen vullen.’

Guido De Schrijver – Steungroep ‘Solidair met Guatemala’
Lidorganisatie van EU-LAT Network en van het Europees Netwerk Oscar Romero Comités

A la Red de SICSAL (# 115): 5 de febrero de 2019

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para informarles que nos adherimos por la Red Europea de Comités Oscar Romero a los siguientes llamados urgentes. 

◙ ◙  Un llamado de la comunidad internacional desde Bélgica

‘Tenemos que hacer todo lo posible para restaurar el diálogo en Venezuela’

            El 4 de febrero firmamos 99 organizaciones y personas particulares representativas un mensaje. 

            ‘Antes de que sea demasiado tarde pedimos con insistencia a nuestros gobiernos y a la Unión Europea de hacer todo lo posible para recrear las condiciones para un diálogo y una solución pacífica en Venezuela, respetando las reglas del juego normales en una democracia, el derecho constitucional y el derecho público internacional.

            Pedimos a la Unión Europea de contribuir  a bajar la tensión y a ayudar a la retoma de una vida económica normal en el país, lo que constituye una condición necesaria a fin de que nuevas elecciones podrían hacerse con una población que tenga todas las oportunidades del caso.

            Invitamos a la Unión Europea a mostrarse con independencia ante los Estados Unidos de Mister Trump y hacerse agente de mediación y de conciliación, no de guerra ni de golpe de estado. No vayamos a reproducir lo que fuera América Latina en los años ’70 ni la tierra quemada que es actualmente el Medio Oriente.’ 

◙ ◙  Apoyo a dirigentes sindicales en Guatemala.

            Volveremos al año 2013. Luis Alpírez Guzmán, secretario General de la Unión Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) y Dora Regina Ruano del mismo sindicato firmaron junto con el entonces ministro de Salud Pública un acuerdo colectivo.

            Hace poco fueron detenidos y metidos a la cárcel durante diez días. Ahora están bajo arresto domiciliario. Cuál fue su crimen?

 De un gobierno bajo el mando de un presidente que anteriormente desde la pantalla televisiva hacía  reír a carcajadas a la gente con sus payasadas, se puede esperar que también hoy hace cosas estúpidas. Pero ahora más que todo para llorar.

            Su crimen? Abuso de poder!!!

(Luis Alpírez Guzmán)

            Abuso de poder. Porque el actual ministro de Salud Pública no dispone de los fondos suficientes para cumplir con las obligaciones adquiridas.

            De ahí que el sindicato, apoyado por Public Services International (una federación sindical  que  reúne a 20 millones de trabajadores de 163 países) hizo una llamada urgente dirigida al presidente Jimmy morales y a María Consuelo Porras, fiscal general del Ministerio Público.

            Insistimos en la llamada que cesen inmediatamente todas las querellas en contra de ambos sindicalistas y que pongan fin a la represión contra dirigentes de comunidades, defensores de derechos humanos, periodistas y sindicalistas.                       (apoyo de sindicalistas argentinos)

Señalamos entre otras cosas el hecho de que en el curso de los últimos años fueron asesinados 80 sindicalistas en Guatemala.

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA  

A la Red de SICSAL (# 114): 19 de enero de 2019

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para hacerles llegar la carta que adherimos el 18 de enero a solicitud de ‘Plataforma Internacional contra la Impunidad’ en Guatemala, dirigida a la Junta Directiva y el Secretariado de RSPO.      

            Roundtable on Sustainable Oil (Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible) es una organización que pretende unir a todos los sectores de la industria del aceite de palma y grupos interesados: productores, distribuidores, fabricantes y ONGs sociales y medioambientales.

            Ha creado un sistema de certificación de aceite sostenible (CSPO) que pretende garantizar que la producción respete los derechos laborales y de las comunidades indígenas, que no se ocupen nuevas zonas de elevado valor medioambiental y que no se amenace la biodiversidad, además de promover prácticas agrícolas más limpias.

En la carta exponemos:

            ‘Guatemala está viviendo una crisis política sin precedente desde la Firma de la Paz en 1996 y más de dos décadas de esfuerzos de construcción democrática en el país. Esta crisis política ha sido generada por las élites políticas, militares y empresariales, entre las cuales el sector palmero, consiguiendo obstaculizar a la fecha el trabajo que desde 2011 vienen realizando el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) sobre los temas de financiamiento electoral ilícito, así como sobre beneficios ilegales que estos sectores lograban a través de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad enquistados en las instituciones estatales. Un ejemplo de estos “beneficios” es el caso  “Tráfico de Influencias” en el cual se descubrió que la Reforestadora de Petén, S.A. (REPSA, del grupo HAME propietario de la empresa Olmeca, que es miembro de la RSPO) se benefició con una red de agilización ilícita de expedientes para la devolución de crédito fiscal.

            Esta lucha para mantener el status quo, la corrupción y la impunidad en Guatemala, se ha realizado a través de una fuerte campaña de incidencia en contra de la CICIG en los Estados Unidos de América apoyada, entre otros actores empresariales, por la empresa Naturaceites, miembro de la REPSO.

            En este contexto, la Gremial de Palmicultores de Guatemala (GREPALMA), en respaldo al Gobierno encabezado por el Presidente Morales cuando dio por terminado de manera unilateral e ilegal el convenio con la CICIG, publicó el día 7 de enero 2019 un comunicado expresando:

 “En respeto y cumplimiento a la carta Magna y soberanía del Estado de Guatemala creemos acertada la decisión del Gobierno de Guatemala al dar por finalizado el acuerdo de creación de la Comisión  Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG)”.

(…)

            Como sociedad civil organizada, las organizaciones abajo firmantes apelamos a la RSPO para que sea fiel y congruente con sus principios, así como que vele porque sus miembros los acaten y pongan efectivamente en práctica, en particular los siguientes:

  • Principio 1: Comportarse de manera ética y transparente.
  • Principio 2: Operar legalmente y respetar los derechos.
  • Principio 4: Respetar la comunidad y los derechos humanos y brindar beneficios.

            En consonancia con dichos principios, pedimos respetuosamente a la Junta Directiva y al Secretariado de RSPO enviar un mensaje claro a las empresas guatemaltecas que son miembros de la RSPO, exigiéndoles el pleno cumplimiento y observancia de los derechos humanos, de las leyes nacionales y de los convenios internacionales, tales como el convenio entre Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala para el funcionamiento de la CICIG

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver                                                                                      SICSAL-EUROPA  

A la Red de SICSAL (# 113): 7 de enero de 2019

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para hacerles llegar la carta que las comunidades de base de la ciudad de Brujas, Bélgica enviaron a las Comunidades de base de Zacamil, San Salvador con oacsión del 50 aniversario del actuar solidario de aquellas comunidades salvadoreñas.

Brujas, 4 de enero de 2019

Estimados hermanos y hermanas de las Comunidades de Base de Zacamil, San Salvador.

Cordialmente les felicitamos con su aniversario de oro:

50 años Comunidades Eclesiales de Base de El Salvador 1969 – 2019

         De hecho, Ustedes no son solamente nuestros hermanos y hermanas, pero también son nuestros padres y madres. Sus palabras y sus hechos llamativos, su compromiso e inspiración contagiosos, su permanente entusiasmo volaron hacia nosotros en el año 1977 a través de Pedro Declercq y Guillermo Denaux y lógicamente después también de Rogelio Ponseele, Luis Van De Velde y otros más. Pedro estaba justo aquí de vacaciones cuando Guillermo fue secuestrado por la Guardia Nacional, se recuerdan, y quién fue, igual como varios sacerdotes extranjeros, hermanas y trabajadores para el desarrollo,  expulsado del país.

         En espera de poder regresar a América Central para poder insertarse en la solidaridad internacional, Pedro y Guillermo visitaron asociaciones, escuelas, iglesias y más para dar testimonio de su entrega heroica a través de las comunidades de base, entre otras, Zacamil.              

         Repentinamente el entonces obispo de Brujas, Monseñor Desmedt, se dio cuenta de eso y pidió a Pedro y Guillermo si también podrían crear aquí, donde nosotros, comunidades de base, ahora que de todos modos tenían que quedarse por más tiempo en Bélgica por no poder regresar a El Salvador. Y ellos contestaron de todo corazón que sí.

El 1 de mayo de 1977 iniciaron con sus primeras visitas domiciliarias. De allí surgieron las primeras tres comunidades. Y de estas tres comunidades surgieron nuevas, y cada vez más nuevas comunidades.

         Queridos padres y madres de Zacamil. Porque Ustedes dijeron hace 50 años: “SÍ” a las comunidades de base, nosotros también nos hemos unido hace 42 años o después con ustedes por su ejemplo inspirador y nos declaramos dispuestos a luchar por más justicia y solidaridad. De esa manera nos hicimos familia con ustedes en la lucha por otra y mejor sociedad.

         Además, Ustedes nos han dado en el transcurso de los años, inolvidables regalos, dones de Dios podríamos decir. Pensamos en sus mártires Octavio y Silvia y muchos otros, pero especialmente pensamos en su obispo Oscar Arnulfo Romero, para mientras San Romero, que finalmente también se hizo nuestro obispo. A través de Ustedes lo pudimos conocer como la Voz de los sin voz. También pudimos encontrarnos con él aquí en Brujas el jueves 31 de enero de 1980, unas semanas antes de que lo asesinaron, el 24 de marzo del mismo año. Dos acontecimientos impresionantes en nuestra historia.

         Queridos padres y madres, aquí también resucitó Monseñor Romero en hechos y palabras. Hemos intentado hasta el día de hoy a difundir su mensaje y dar voz a los que casi no la tienen o no la tienen del todo. Desde 1980 hasta ahora recordamos cada año alrededor del 24 de marzo a San Romero, sus palabras y sus hechos. Inspirados por su “Opción preferencial por los Pobres” hemos conocido lugares entre nosotros donde son los pobres quienes toman la palabra. Hemos formado nuevos grupos en barrios donde la gente ya no tenía esperanzas. Muchos de nosotros buscan contactos con los presos y sus familias; otros se solidarizan con movimientos queluchan por la paz en nuestro país y en el mundo o se entregan en la lucha en torno al cambio climático. Actualmente nos preocupan sobremanera los refugiados en nuestro país; intentamos informarnos correctamente y dar apoyo material y ayudarles en la integración, lo que no es tan sencillo. De la misma manera seguimos interesados de cerca sobre ustedes, su historia y su país El Salvador. A través de nuestra revista “Información de Centro América” nos seguimos informando.

         Por ustedes, queridos padres y madres, hemos conocido la esperanza como una fuerza que nos empuja siempre de nuevo hacia el camino de un mejor futuro.

         Cordiales saludos desde Bélgica: esperamos igual que ustedes, que tengan una fiesta maravillosa de la solidaridad de las comunidades de Zacamil.

Gracias por su ejemplo. Juntos por un mundo mejor.

Algunos responsables en nombre de las Comunidades de Bélgica,

Bea, Anne, Marijke, Geert, Ignace, Jef, Marie Jeanne, Bernard, Hilde, Annie, Rose Anne.

Hasta aquí esta misiva                                                                         

Guido De Schrijver

SICSAL-EUROPA

A la Red de SICSAL (# 112): 29 de octubre de 2018

Queridos/as hermanos/as,

            Me comunico con ustedes para darles alguna información con respecto al trabajo de incidencia política, efectuado ultimamente desde la red europea de Comités Oscar Romero.

(foto: TeleSur)

◙ ◙ Nos adherimos a una carta al Papa Francisco pidiéndole sus buenos oficios 
para fortalecer el proceso de paz en Colombia.

◙ ◙ Nos adherimos (29 de oct.) al llamado de Pablo Ruiz del Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – SOAWatch con ocasión de una nueva movilización a realizarse entre el 16 y 18 de noviembre en la frontera de EEUU y México, en ambos Nogales, en solidaridad con nuestros hermanos y hermanas migrantes.

            Hoy la caravana de Honduras a México a mostrado la dura realidad que sufren en sus mismos países. Sin duda, que la migración es producto de la militatarización y de políticas económicas neoliberales que afectan a muchos de nuestros pueblos.

Nosotros demandamos:

– El cierre de la Escuela de las Américas (SOA/WHINSEC) y el fin a la intervención económica, militar y política de los Estados Unidos en América Latina.

– El fin del Plan Mérida y la Alianza para la Prosperidad.

– Desmilitarización y desinversión de las fronteras.

– El fin del sistema racista de opresión que criminaliza y mata a inmigrantes, refugiados y comunidades de color.

– Respeto, dignidad, justicia y el derecho a la autodeterminación de las comunidades.

◙ ◙ EU-LAT Network (antes CIFCA) lanzó un acción dirigida a sus organizaciones miembros para escribir cartas a los eurodiputados.

Contactamos al respecto un par de eurodiputados.

Carta abierta a la Unión Europea sobre la Criminalización del defensor de derechos humanos Alejandro Cerezo, Coordinador de Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos (ACUDDEH) y miembro del Comité Cerezo México

 La Red EuLat ha recibido información de fuentes confiables sobre la deportación del defensor de derechos humanos y beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Alejandro Cerezo Contreras.

(foto: Front Line Defenders)

            Dicho evento ocurrió el día 1 de octubre 2018, cuando el defensor bajó del avión con número de vuelo CM-137 en Ciudad de Panamá con intención de continuar su itinerario de viaje hacia la Ciudad de Asunción, Paraguay, para participar en el III Seminario Internacional Mecanismos de Protección para defensoras y defensores de Derechos Humanos: entre el compromiso y el riesgo, a celebrarse los días 03 y 04 de octubre.

            Este acto contaba con la cooperación técnica de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América del Sur- Oficina en Paraguay (ACNUDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y Protection International…  

Hasta aquí esta misiva                                                                        

Guido De Schrijver